Οι ΑΠΕ συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης υλοποίησε την περίοδο 01/10/2015 έως 30/04/2017 την Πράξη με τίτλο «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας». Η Πράξη χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, (Θεματική Περιοχή: GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) με συνολικό προϋπολογισμό 1.800.365,78 Ευρώ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις οι οποίες είχαν ως απώτερο στόχο την αύξηση της χρήσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μείωση των Εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Οι παρεμβάσεις σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή «Κιμμέρια Ξάνθης», σε ιδιόκτητη έκταση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Τα κτίρια στα οποία υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν οκτώ (8) κτίρια φοιτητικών εστιών συνολικής δυναμικότητας 592 κλινών και επιφάνειας 11.355,74 m2, ένα (1) φοιτητικό εστιατόριο (1.012,36 m2) με ημερήσια δυναμικότητα σιτιζομένων 398 ατόμων, ένα (1) αμφιθέατρο (1.941,21 m2) με μηνιαία επισκεψιμότητα 550 ατόμων και ένα (1) κτίριο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του (ψύξης/θέρμανσης/ZNX) εξυπηρετεί τα προηγούμενα κτίρια. Η συνολική επιφάνεια των προαναφερομένων κτιρίων είναι 14.819,09 m2.

Η εγκατάσταση  συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης περιλαμβάνει συνολικά:

Υβριδικό σταθμό βιομάζας / ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση, ψύξη και ΖΝΧ συνολικής ισχύος 2,3 MWth.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ενός υβριδικού συστήματος που εκμεταλλεύεται την βιομάζα και την ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ζεστού νερού με χρήση θερμικού ηλιακού συστήματος επίπεδων επιλεκτικού τύπου ηλιακών συλλεκτών και ενός λέβητα βιομάζας και την παραγωγή ψυχρού νερού με την χρήση ενός ψύκτη απορρόφησης με πύργο ψύξης. Το υβριδικό σύστημα συνοδεύεται από σύστημα σύντομης αποθήκευσης ζεστού νερού και λειτουργεί για την κάλυψη του συνόλου της κατανάλωσης θερμικής ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ) των κτιρίων των Φοιτητικών Εστιών ΔΠΘ στα Κιμμέρια Ξάνθης (εκτός από το Εστιατόριο). Το θερμικό ηλιακό σύστημα περιλαμβάνει τα κάτωθι κύρια μέρη:

 • Ηλιακούς συλλέκτες επίπεδου επιλεκτικού τύπου εμβαδού μικτής επιφάνειας 1.888,56 m2 της εταιρίας ECOSYSTEM τύπου EPI 54 PA (740 τεμάχια συνολικής θερμικής ισχύος 1,3 MWth)
 • Σύστημα στήριξης ηλιακών συλλεκτών στο έδαφος με πασσαλόμπηξη.
 • Ηλιακό υγρό μίγματος νερού/γλυκόλης
 • Solar Kits της εταιρείας LME με εξωτερικούς πλακοειδής εναλλάκτες της εταιρείας SWEP (4 τεμάχια)
 • Δίκτυα σωληνώσεων ηλιακού πεδίου και μηχανοστασίου για σύνδεση με υφιστάμενα δίκτυα διανομής θερμότητας
 • Υδραυλικό εξοπλισμό

Το σύστημα του λέβητα βιομάζας περιλαμβάνει :

 • Λέβητα-καυστήρα βιομάζας θερμικής ισχύος 1,15MWth της εταιρείας THERMOSSOL STEAMBOILERS S.A. τύπου HWA 1.150
 • Πολυκυκλωνικό φίλτρο ιπτάμενης τέφρας
 • Οικονομητήρας θέρμανσης νερού από τα εξερχόμενα καυσαέρια απόδοσης 50kW
 • Φίλτρο αποκονίωσης (σακόφιλτρο) για περιεκτικότητα σκόνης καυσαερίων στην καπνοδόχο <10mg/Nm3
 • Δεξαμενή αποθήκευσης στερεών βιοκαυσίμων χωρητικότητας 35 m3 που φέρει μεταλλικό σιλό και περιλαμβάνει κοχλία μεταφοράς

Το υβριδικό σύστημα περιλαμβάνει επίσης σύστημα σύντομης αποθήκευσης θερμικής ενέργειας μέσω κάθετων δοχείων αποθήκευσης χωρητικότητας 10 m3 έκαστο της εταιρείας THERMOSSOL που φέρουν εξωτερική μόνωση 100 mm.

Το υβριδικό σύστημα για την παραγωγή ψύξης  περιλαμβάνει έναν ψύκτη απορρόφησης κλειστού τύπου ψυκτικής ισχύος 90RT της εταιρείας CARRIER τύπου 16LJ-A12, ο οποίος συνοδεύεται από πύργο ψύξης του οίκου EVAPCO τύπου LSTE-5112 ψυκτικής ισχύος 720,5 kW.

Αυτόνομο Φ/Β σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 50 kWp.

Στις στέγες των κτιρίων των φοιτητικών εστιών Γ2 και Δ1, τοποθετήθηκε φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος 51,48 kWp και χωρητικότητας συστήματος αποθήκευσης 11.340 Αh (C120). Τα κύρια μέρη του αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος περιλαμβάνουν:

 • Φωτοβολταϊκά πλαίσια SUNTECH STP260-20/Wem πολυκρυσταλλικού τύπου (198 τεμάχια)
 • Σύστημα στήριξης φ/β πλαισίων σε κεραμοσκεπή από ανοδιωμένο αλουμίνιο της εταιρείας ALUMIL τύπου Helios Roof H2200-250
 • Συσσωρευτές ενέργειας SUNLIGHT 2V 18 RES OPzS 3780 (72 τεμάχια)
 • Μετατροπείς μικροδικτύου SMA Sunny Island 8.0H (3 τεμάχια)
 • Αντιστροφείς δικτύου SMA Sunny Tripower 25.000 TL (2 τεμάχια)
 • Σύστημα αποθήκευσης δεδομένων και τηλεμετρίας SMA Cluster Controller (1 τεμάχιο)

Το φωτοβολταϊκό σύστημα συνδέθηκε με φορτία φωτισμού κοινόχρηστων χώρων των ορόφων ισόγειο και πρώτος του κτιρίου Γ2, καλύπτοντας τα εν λόγω ηλεκτρικά φορτία στο 100%.

Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση φωτοβολταϊκής ενέργειας.

Ο σταθμός περιλαμβάνει κατασκευή μεταλλικής πέργκολας και έξι θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων οι οποίες τροφοδοτούνται από το αυτόνομο φωτοβολταϊκό σταθμό που έχει εγκατασταθεί στις στέγες των κτιρίων Γ2 και Δ1 των φοιτητικών εστιών. 

Αυτόνομος αιολικός σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων με μικρή Α/Γ ισχύος 1 kW.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση μίας μικρής ανεμογεννήτριας κάθετου άξονα, ελικοειδούς τύπου, ισχύος 1 ΚW, της εταιρείας V-AIR Technologies Ιnc, τύπου VISIOINAIR3, η οποία θα τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια σύστημα συσσωρευτών της εταιρείας MONBAT συνολικής χωρητικότητας 180 Αh, από το οποίο θα τροφοδοτούνται έξι θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων, εγκατεστημένες πλησίον του Ενεργειακού Κέντρου του κτιριακού συγκροτήματος των φοιτητικών εστιών. 

Σύστημα αβαθούς γεωθερμίας ισχύος και κεντρική κλιματιστική μονάδα για ψύξη, θέρμανση και ΖΝΧ του Εστιατορίου της Κοινότητας.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ενός γεωθερμικού συστήματος κλειστού κυκλώματος με γεωθερμικό γεωεναλλάκτη κάθετων γεωτρήσεων και την αντικατάσταση τη υφιστάμενης κεντρικής κλιματιστικής μονάδας με νέα. Το σύστημα αβαθούς γεωθερμίας λειτουργεί για την κάλυψη του συνόλου της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ) στο κτίριο του εστιατορίου της «Κοινότητας» του Δ.Π.Θ. Το σύστημα αβαθούς γεωθερμίας περιλαμβάνει τα κάτωθι κύρια μέρη:

 • Γεωθερμικός γεωεναλλάκτης κάθετων γεωτρήσεων συνολικού μήκους 3.000 μέτρων (34 γεωτρήσεις βάθους 90 μέτρων έκαστη)
 • Αντλίες θερμότητας CARRIER τύπου 30WG-090—0346-PE (2 τεμάχια)
 • Σωλήνες πολυαιθυλενίου PE-HD 16 σε σχήμα απλού U-tube (6.000 μέτρα)
 • Δοχείο αποθήκευσης ΖΝΧ χωρητικότητας 1.500 L τύπου SOLAIRE TITANE
 • Δοχείο αδρανείας χωρητικότητας 1.000 L
 • Kεντρική Κλιματιστική Μονάδα του οίκου NOVAIR τύπου CTA 180
 • Υδραυλικός εξοπλισμός

Μετρητικό εξοπλισμό  για την εκτίμηση της επίδρασης των παρεμβάσεων στην κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO2 από την υλοποίηση του έργου.

Οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ που υλοποιήθηκαν στο Δημοκρίτειο  Πανεπιστήμιο Θράκης εκτιμάται ότι οδήγησαν σε:

 1. Συνολική κατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας ίση με 2.456,01 MWh/year,
 2. Μείωση ή αποφυγή των εκπομπών CO2 ίση με 790,97  tn/year

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της Πράξης, κ. Παντελεήμων Μπότσαρης, Αναπληρωτής Πρύτανη Δ.Π.Θ. δήλωσε: “Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη δυνατότητα που μας προσέφερε ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Xώρου να πετύχουμε μέσω των ενεργειακών παρεμβάσεων που έχουμε σχεδιάσει:

 • Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο των κτιρίων του πανεπιστημίου όπου εγκαταστάθηκαν οι ΑΠΕ τουλάχιστον κατά 50%.
 • Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων CO2 κατά 23%.
 • Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας της τάξης του 28%.

 Επιπλέον δώσαμε τη δυνατότητα μέσω των δράσεων εκπαίδευσης, διάδοσης, πληροφόρησης και δημοσιότητας της Πράξης  στους φοιτητές μας αλλά και στους πολίτες της Ξάνθης να κατανοήσουν καλύτερα τα οφέλη από τη χρήση ΑΠΕ και μειώσαμε σημαντικά το κόστος ενεργειακής κατανάλωσης των εγκαταστάσεων μας. 

 

Παράλληλα με τους κύριους στόχους επιτεύχθηκε:

 • Βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης και ποιότητας διαβίωσης των ενοίκων.
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους των κτηρίων, για ενεργειακές δαπάνες με δυνατότητα εναλλακτικής διαχείρισης των εξοικονομούμενων πόρων π.χ. δημιουργία ή/και βελτίωση υποδομών για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους τροφίμους των εστιών κλπ.
 • Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτηρίων, λόγω μείωσης των εκπεμπόμενων αερίων θερμοκηπίου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους.
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών του Δ.Π.Θ. αλλά και των πολιτών της Ξάνθης σε θέματα ΑΠΕ, ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων καθώς και της λειτουργίας κόμβου ενημέρωσης (info kiosk) εντός του campus του Πανεπιστημίου.

Προυπολογισμός: 1.800.365,78 €  |  ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΟΧ 85% : 1.530.310,91 €Φορέας Διαχείρισης: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, ΚΑΠΕ

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Θεματική Περιοχή: GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

Πληροφορίες:

Παντελής Μπότσαρης, Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Καινοτομίας ΔΠΘ, Καθηγητής

Διευθυντής Εργαστηρίου Μηχανολογικού Σχεδιασμού

Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

τηλ: 25410 79878 - 71325 - 71429 Εmail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 duth eeagrants 
 upara  kape