ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παραδοτέα του έργου REUNI

Η εγκατάσταση  συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην «Κοινότητα» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης περιλαμβάνει:

  • Αυτόνομο Φ/Β σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 51,48 kWp.
  • Σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση φωτοβολταϊκής ενέργειας.
  • Υβριδικό σταθμό βιομάζας / ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση, ψύξη και ΖΝΧ με χρήση λέβητα βιομάζας ισχύος 1,15 MWth , ηλιακούς συλλέκτες συνολικής καθαρής επιφάνειας 1.713,84 mκαι ψύκτη απορρόφησης ισχύος 316 kWc.
  • Αυτόνομο αιολικό σταθμό φόρτισης με μικρή Α/Γ κάθετου άξονα ελικοειδούς τύπου, ισχύος 1 kW.
  • Σύστημα αβαθούς γεωθερμίας ισχύος 276 kWth και κεντρική κλιματιστική μονάδα για ψύξη, θέρμανση και ΖΝΧ του Εστιατορίου της Κοινότητας.

Αποτελέσματα του έργου REUNI

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσματα από την ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ στην "Κοινότητα" του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης:

Κατηγορία

Δείκτες Παρακολούθησης Προγράμματος - Στόχοι

Αποτέλεσμα

1. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε τοπικές «Κοινότητες»

1. Εκτιμώμενη συνολική κατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας

MWh/year

2.373,61

2.481,64

1.1 Εκτιμώμενη κατανάλωση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας

MWh/year

60,34

72,66

1.2 Εκτιμώμενη κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας (κτίρια)

MWh/year

2.313,27

2.408,98

1.3 Εκτιμώμενη κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας (κτιριακό συγκρότημα)

MWh/year

   

2. Εκτιμώμενη μείωση ή αποφυγή των εκπομπών CO2.

tn/year

636,41

797,83*

 duth eeagrants 
 upara  kape