ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Η εγκατάσταση  συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην «Κοινότητα» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης περιλαμβάνει:

  • Αυτόνομο Φ/Β σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 50 kWp
  • Σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση φωτοβολταϊκής ενέργειας
  • Υβριδικό σταθμό βιομάζας / ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση, ψύξη και ΖΝΧ συνολικής ισχύος 3,2 MWth
  • Αυτόνομο αιολικό σταθμό φόρτισης με μικρή Α/Γ ισχύος 1 kW
  • Σύστημα αβαθούς γεωθερμίας ισχύος 200 kWth και κεντρική κλιματιστική μονάδα για ψύξη, θέρμανση και ΖΝΧ του Εστιατορίου της Κοινότητας 
 duth eea 
 upara  kape