ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης περιλαμβάνονται παρεμβάσεις οι οποίες έχουν ως απώτερο στόχο την αύξηση της χρήσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μείωση των Εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή «Κιμμέρια Ξάνθης», σε ιδιόκτητη έκταση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Τα κτίρια στα οποία θα υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν οκτώ (8) κτίρια φοιτητικών εστιών συνολικής δυναμικότητας 592 κλινών και επιφάνειας 11.355,74 m2, ενός εστιατορίου (1.012,36 m2) με ημερήσια δυναμικότητα σιτιζομένων 398 ατόμων, ενός αμφιθεάτρου (1.941,21 m2) με μηνιαία επισκεψιμότητα 550 ατόμων και ενός κτιρίου ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του (ψύξης/θέρμανσης/ZNX) εξυπηρετεί τα προηγούμενα κτίρια. Η συνολική επιφάνεια των προαναφερομένων κτιρίων είναι 14.819,09 m2.

Οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ της Τοπικής "Κοινότητας" του Δημοκρίτειου Πaνεπιστημίου Θράκης εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε:

1. Συνολική κατανάλωση ανανεώσιμης ενέργειας ίση με 2.373,61 MWh/year,

2. Μείωση ή αποφυγή των εκπομπών CO2 ίση με 636,41  tn/year. 

Επιπρόσθετα θα υλοποιηθούν δράσεις εκπαίδευσης, διάδοσης, δικτύωσης, πληροφόρησης και δημοσιότητας της Πράξης ενώ θα εγκατασταθεί και μετρητικός εξοπλισμός για την εκτίμηση της επίδρασης των παρεμβάσεων στην κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO2 από την υλοποίηση του έργου.

 duth eeagrants 
 upara  kape