ΣΤΟΧΟΙ

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι, μέσω των προτεινομένων ενεργειακών παρεμβάσεων, να επιτευχθεί:

  • Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο των προτεινομένων κτιρίων τουλάχιστον κατά 50%.
  • Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων CO2 κατά 22,93%.
  • Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας της τάξης του 28,30%. 

Παράλληλα με τους κύριους στόχους θα επιτευχθεί:

  • Βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης και ποιότητας διαβίωσης των ενοίκων.
  • Μείωση του λειτουργικού κόστους των κτηρίων, για ενεργειακές δαπάνες με δυνατότητα εναλλακτικής διαχείρισης των εξοικονομούμενων πόρων π.χ. δημιουργία ή/και βελτίωση υποδομών για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους τροφίμους των εστιών κλπ.
  • Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτηρίων, λόγω μείωσης των εκπεμπόμενων αερίων θερμοκηπίου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους.
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών του Δ.Π.Θ. αλλά και των πολιτών της Ξάνθης σε θέματα ΑΠΕ, ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων καθώς και της λειτουργίας κόμβου ενημέρωσης (info kiosk) εντός του campus του Πανεπιστημίου.
 duth eeagrants 
 upara  kape