• ΣΤΟΧΟΙ

  Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι, μέσω των προτεινομένων ενεργειακών παρεμβάσεων, να επιτευχθεί:
  • Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο των προτεινομένων κτιρίων τουλάχιστον κατά 50%.
  • Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων CO2 κατά 22,93%.
  • Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας της τάξης του 28,30%.

  Περισσότερα...

 • ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

  Η εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην «Κοινότητα» του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης περιλαμβάνει:
  • Αυτόνομο Φ/Β σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 50 kWp
  • Σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση φωτοβολταϊκής ενέργειας
  • Υβριδικό σταθμό βιομάζας / ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση, ψύξη και ΖΝΧ συνολικής ισχύος 3,2 MWth
  • Αυτόνομο αιολικό σταθμό φόρτισης με μικρή Α/Γ ισχύος 1 kW
  • Σύστημα αβαθούς γεωθερμίας ισχύος 200 kWth και κεντρική κλιματιστική μονάδα για ψύξη, θέρμανση και ΖΝΧ του Εστιατορίου της Κοινότητας

  Περισσότερα...

 • ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

  Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης περιλαμβάνονται παρεμβάσεις οι οποίες έχουν ως απώτερο στόχο την αύξηση της χρήσης τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μείωση των Εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή «Κιμμέρια Ξάνθης», σε ιδιόκτητη έκταση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

  Περισσότερα...

 • XM EOX

  Μέσω των επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και των επιχορηγήσεων της Νορβηγίας, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία συμβάλουν στη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων με τις χώρες που είναι δικαιούχοι των επιχορηγήσεων αυτών στην Ευρώπη. Οι τρεις χώρες συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

  Περισσότερα...

ΑΡΧΙΚΗ

Τίτλος: Οι ΑΠΕ συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Renewables for sustainable student living

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Η συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Δημιουργία μιας αειφόρου Κοινότητας». Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Θεματική Περιοχή: GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) με συνολικό προϋπολογισμό 1.800.365,78 Ευρώ.

Διάρκεια Υλοποίησης Πράξης: Η Πράξη υλοποιείται από 01 Οκτωβρίου 2015 και θα ολοκληρωθεί 30 Απριλίου 2017.

Προυπολογισμός: 1.800.365,78 €  |  ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΟΧ 85% : 1.530.310,91 €

Φορέας Διαχείρισης: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, ΚΑΠΕ

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Θεματική Περιοχή: GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)

Φορέας Υλοποίησης: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 

Παρουσίαση του έργου REUNI

 

Τεύχη Δημοπράτησης των υπόεργων της Πράξης

 duth eeagrants 
 upara  kape